Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk de Bovenkamer.

Datum: 25 november 2021
Versie: 1.0.0

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de coach/therapeut van Praktijk de Bovenkamer en de cliënt / de cliënten

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding coach/therapeut cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. Praktijk de Bovenkamer is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen coach/therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. De cliënt krijgt na afloop van de sessie de nota via de mail toegestuurd.

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor een sessie een half uur, en maximaal twee uur.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. Praktijk de Bovenkamer brengt de de helft van de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. Wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag, brengt de praktijk de gehele kosten van de gemiste sessie in rekening bij de cliënt.

9. Praktijk de Bovenkamer houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10. De medewerkers van Praktijk de Bovenkamer houden zich aan de geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt, tenzij anders afgesproken. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van het NVPA, De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (e-mailadres) De coach/therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenare Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (praktijk de Bovenkamer). De kosten van beschadiging van eigendommen van de coach/therapeut door de cliënt, kunnen op cliënt worden verhaald.

14. Praktijk de Bovenkamer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. Praktijk de Bovenkamer is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van keuzes en gedrag van de cliënt die voortvloeien uit de gehouden sessies.

15. Praktijk de Bovenkamer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Vismarkt 34a te Groningen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en bijbehorende ruimtes.

050 - 21 12 745
froukje@praktijk-debovenkamer.nl
www.praktijk-debovenkamer.nl
Vismarkt 34a
9711 KT Groningen

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

De praktijk is Geregistreerd lid van koepelorganisatie het RBCZ, beroepsvereniging NVPA en geschilleninstantie SCAG

Praktijk De Bovenkamer is geregistreerd lid van de NVPA   RCBZ   SCAG   Parktijk De Bovenkamer is partner van CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht